Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden gelden voor de eenmanszaak ‘De woordacademie’ van Natacha Hinoul (ondernemingsnummer 0748.609.277). Ze hebben voorrang op  de algemene voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen. In dat geval ondertekenen beide partijen – opdrachtgever en uitvoerder – een schriftelijke bevestiging. ‘De woordacademie’ (Natacha Hinoul) wordt in de Algemene Voorwaarden ook aangeduid als ‘uitvoerder’ of ‘opdrachtnemer’.

Artikel 2. Offertes

Prijzen zijn exclusief 21% btw. Elke offerte komt tot stand na gedetailleerde briefing door de opdrachtgever. De offerte vormt de basis voor de latere factuur en geldt alleen voor de specifieke opdracht. Ze is niet automatisch van toepassing op andere en/of toekomstige opdrachten. De offerte blijft dertig dagen geldig tenzij anders overeengekomen. De uitvoering van de opdracht start pas na goedkeuring van de offerte door de opdrachtgever, via mail of schriftelijk.

Artikel 3. Correctieronde

De opdrachtgever heeft recht op één (1) correctieronde (revisie) inbegrepen in de offerte, tenzij anders overeengekomen. De opdrachtgever geeft feedback en het verzoek tot aanpassingen in de eerste correctieronde schriftelijk of per e-mail door aan de uitvoerder ten laatste zeven kalenderdagen na oplevering door de uitvoerder aan de opdrachtgever. Aanpassingen na de eerste correctieronde of aanpassingen die nog weinig met de oorspronkelijke opdracht te maken hebben, worden aan een vooraf afgesproken tarief gefactureerd. Ze vallen niet onder de prijsafspraken zoals vermeld in de offerte.

Artikel 4. Kwaliteitsgarantie

Als uitvoerder bij ‘De woordacademie’ verbind ik er mij toe om professionele teksten en diensten af te leveren. Ik werk gericht, nauwkeurig en kwaliteitsvol. Mijn werk is gegarandeerd authentiek en origineel.

Artikel 5. Wijziging opdracht

Een eenzijdige wijziging van de opdracht door de opdrachtgever voor het verstrijken van de deadline geldt als meerwerk. Als de opdracht wijzigt, spreken opdrachtgever en uitvoerder een nieuwe deadline af. Bij meerwerk volgt ook een nieuwe offerte of eindfactuur, tenzij een aantoonbare fout van de uitvoerder aan de basis ligt. (In dat geval dekt de offerte/factuur het meerwerk.)

Artikel 6. Eigendomsrechten

De geleverde teksten en/of diensten blijven eigendom van de uitvoerder (Natacha Hinoul) tot de factuur volledig betaald is. Vanaf dan neemt de opdrachtgever het eigendomsrecht volledig over, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 7. Vertrouwelijkheid

Alle gegevens over de opdracht, opdrachtgever of het project blijven vertrouwelijk. Alleen op uitdrukkelijke vraag van de opdrachtgever deelt de uitvoerder (De woordacademie) vertrouwelijke gegevens met derden. Alleen met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever mag ‘De woordacademie’ (Natacha Hinoul) recensies en/of getuigenissen bekend maken op haar website en in publicaties. Opdrachtgevers kunnen zonder expliciete toestemming opgenomen worden in het Portfolio van ‘De Woordacademie’, tenzij de opdrachtgever dit verbiedt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

De opdrachtgever is aansprakelijk voor het gebruik en de publicatie van teksten van De woordacademie’ (Natacha Hinoul). Ook bij aanspraken door derden met betrekking tot auteursrechten blijft de opdrachtgever verantwoordelijk voor de teksten van de opdrachtnemer/uitvoerder.

Artikel 9. Verzuim opdrachtgever

Als de opdrachtgever de uitvoering van de opdracht verhindert door nalatigheid of onbereikbaarheid kan de uitvoerder de verdere uitvoering van de opdracht stopzetten. In dat geval worden reeds gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht. Als de opdrachtgever de opdracht annuleert nadat de uitvoerder met de uitvoering is gestart, worden de gemaakte kosten of gepresteerde werkuren in rekening gebracht. Als de opdrachtgever de opdracht annuleert na de offertebevestiging maar nog voordat de uitvoerder met de opdracht is gestart dan wordt 30 % van het totaalbedrag van de offerte in rekening gebracht.

Artikel 10. Klachten

Klachten over facturen of geleverde diensten moet de opdrachtgever schriftelijk meedelen binnen de tien kalenderdagen na levering of ontvangst.  Is de geleverde tekst al bewerkt of verwerkt door de opdrachtgever dan vervalt de geldigheid van de klacht.

Artikel 11. Facturatie

De factuur volgt na of bij het indienen van de definitieve tekst of aanpassing. Facturen worden elektronisch (e-mail, platform, enz.) verstuurd en slechts uitzonderlijk per post. Als het verzoek tot aanpassing langer dan zeven kalenderdagen op zich laat wachten, wordt de factuur verstuurd nog voor de aanpassingen zijn doorgevoerd. De betalingstermijn vermeld op de factuur  bedraagt twee weken (of 14 kalenderdagen) na factuurdatum en geldt als uiterste betaaldag. Het gedeeltelijk of volledig niet betalen van de factuur geeft aanleiding tot een forfaitaire schadevergoeding van tien procent van het factuurbedrag met een minimum van 30,- euro. Bovendien volgen verwijlintresten van 1% op het factuurbedrag per begonnen maand vanaf de vervaldatum van de oorspronkelijke factuur (art. 1147 BW).  Dit alles zonder ingebrekestelling, en ongerekend gerechtelijke intresten en kosten.

Artikel 12. Voorschotten

Sommige opdrachten starten pas na betaling van een voorschot. Voor uitgebreide opdrachten kan de uitvoerder een voorschot vragen van maximaal 50 %. Tenzij anders overeengekomen door opdrachtgever en opdrachtnemer (bijvoorbeeld tussentijdse facturen).

Artikel 13. Bewijs

Opdrachtgever en opdrachtnemer aanvaarden allebei elektronische communicatie – zoals e-mail – als bewijsmiddel.

Artikel 14. Bevoegdheid

De overeenkomst valt onder het Belgische recht. Betwistingen of geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Turnhout of Antwerpen.

Artikel 15. Contactinformatie

De website http://www.dewoordacadmie.com en de bijbehorende socialemediakanalen zijn eigendom van en worden beheerd door Natacha Hinoul. Je kunt contact met opnemen over deze voorwaarden en condities door mij te schrijven of te e-mailen op het volgende adres:
Jozef Nellenslei 22, 2100 Deurne
dewoordacademie@gmail.com

Deze Algemene Voorwaarden werden geüpdatet op 14 maart 2023.